KATES PLATES
 
     
 
 
   
 
JAUNUMS - PRESKARTONS


Pied?v?jam ieg?d?ties preskartona loksnes izm?r? 2440x1220x3,2mm. Cena: 1,20 EUR/m² bez PVN.
ALPI NAFINIERI PAR ZEMU CENU
Pied?v?jam ieg?d?ties da?dus Alpi nafinieru dekorus par izdev?gu cenu, kurus iesp?jams izmantot gan individu?los projektos, gan k? kompensatorus. Cena: 2,50 EUR t.sk. PVN par loksni
JAUNUMS - CDF PL?TNES


CDF pl?tne ir melna, augsta bl?vuma (>1000 kg/m3) kokš?iedru pl?tne ar paaugstin?tu notur?bu pret skr?p?jumiem, mitruma un uguns iedarb?bu. Izmantojama m?be?u, starpsienu izgatavošanai telp?s ar paagstin?tu mitruma iedarb?bu, k? piem?ram virtuves, vannas izstabas, ??rbtuves, sporta, spa un sanit?r?s telpas. Tehnisk? un plaš?ka inform?cija  http://www.swisscdf.com/en/product-information.html. Cenas apl?kojamas šeit.JAUNUMS - B?D?MO DURVJU PL?TNES
Pied?v?jum? 10mm biezas pl?tnes b?d?mo durvju raoanai. Cenas varat apl?kot eit.
JAUNUMS - LAMIN?TAS SKAIDU PL?TNES PAR LAB?M CEN?M
Pied?v?jum? lamin?tas skaidu pl?tnes par zem?m cen?m. Lai apl?kotu cenas spiediet eit.


PAPLAIN?TS MITRUMNOTUR?GU PL?T?U SORTIMENTS

Esam paplain?jui mitrumnotur?gu pl?tņu sortimentu. S?k?ka inform?cija cenu lap?.
JAUNUMS - UGUNSDROAS PL?TNES

Pied?v?jam iesp?ju ieg?d?ties ugunsdroas skaidu un MDF pl?tnes. S?k?ka inform?cija cenu lap?.
Pages: 1 | 2
 
  © 2012 Copyright SIA "Kates plates" Mājas lapa no SIA "Dators x Dizains"