KATES PLATES
 
     
 
 
   
 
PAR MUMS

SIA Kates Plates m?be?u materi?lu tirg? darbojas jau kopš 1997. gada. Uz??muma darb?bas virziens -  pl?t?veida materi?lu tirdzniec?ba m?be?u ražošanai un celtniec?bai.

Uz??muma darb?bas laik? ir strauji pieaudzis pied?v?to produktu un pakalpojumu kl?sts, veicinot uz??muma strauju att?st?bu un iev?rojamu tirgus da?as palielin?šanu.

SIA Kates Plates darb?ba v?rsta uz individu?lu klientu apkalpošanu,  kas ?auj mums nodrošin?t augstu servisu un izdev?gus apmaksas noteikumus. Liel?kai da?ai pied?v?to materi?lu ir pietiekami liels uzkr?jums noliktav?, kas ?auj m?su klientiem vajadz?go preci ieg?d?ties uzreiz.

SIA Kates Plates m?be?u ražošanas speci?listiem pied?v?: skaidu pl?tnes, lamin?tas skaidu pl?tnes, finier?tas skaidu pl?tnes, HDF pl?tnes, MDF pl?tnes, finier?tas MDF pl?tnes, MDF pl?tnes liekt?m deta??m (Masterform), apdares mali?as (dab?ga koka, PVC, ABS, melam?na malas ar un bez l?mes), rorskaidu pl?tnes, Alpi Lignum nažfinierus un plastik?tus.

B?siet laipni gaid?ti Veikal?-noliktav?: Gan?bu damb? 31, R?g? (iebraukšana no Uriekstes ielas).

M?su sadarb?bas partneri:

 
  © 2012 Copyright SIA "Kates plates" Mājas lapa no SIA "Dators x Dizains"